Course Director

Cardiology

Shirish (M.S.) Hiremath
Pune

Harshawardhan Mardikar
Nagpur

Jamshed Dalal
Mumbai

Niteen Deshpande
Nagpur

Ajit Bhagwat
Aurangabad

Rony Matthew
Kochi

Diabetes

Shailaja Kale
Pune

Sanjeev Shah
Mumbai

Uday Phadke
Pune

Mathew John
Trivendrum

Awdhesh Singh
Kolkata

Shehla Sheikh
Mumbai

Symposium Co-ordinators

Tiny Nair
Trivandrum

Nagaraj Desai
Mysore

SS Iyengar
Bangalore